Menu
Prihlásenie
 • Diskrétny predaj v kamennej predajni po telefonickej dohode .
 • Diskrétny predaj v kamennej predajni po telefonickej dohode .

Obchodné podmienky

1. ÚVOD

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “obchodné podmienky”) upravujú práva a povinnosti a obchodné vzťahy strán pri uzatváraní kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim: Investičná s.r.o., so sídlom Malobytčianska 1442, 014 01 Bytča, IČO:55 256 651, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 81470/L, ktorý je prevádzkovateľom internetovej stránky www.zlatky.sk (ďalej len “predávajúci”).

Základnou povinnosťou kupujúceho pred objednaním tovaru je dôkladne sa oboznámiť so všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sa pre kupujúceho stávajú záväznými objednaním tovaru alebo služieb.
Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol oboznámený s reklamačným poriadkom predávajúceho a súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na kúpnu zmluvu, uzavretú prostredníctvom internetového obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len „kúpna zmluva“) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom vopred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.
Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

2. DEFINÍCIA POJMOV A SKRATIEK

E-shop – je internetový obchod prevádzkovaný predávajúcim na adrese: www.zlatky.sk.
Kupujúci – je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim ako odberateľ (zákazník) tovarov alebo služieb od predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu, E-shopu predávajúceho.
Kupujúci Spotrebiteľ – je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy s predávajúcim nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.
Kupujúci Podnikateľ – je fyzická alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy s predávajúcim jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
Investičné produkty – sú  investičné zlato, striebro a ďalšie produkty, ktorých cena v E-shope je priebežne aktualizovaná.
Produkty s pevnou cenou – sú všetky produkty v E-shope s výnimkou investičných produktov.
NBS – je skrátené označenie Národnej banky Slovenska
ČNB – je skrátené označenie Českej národnej banky

3. OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

Základnou podmienkou platnosti objednávky je riadne a pravdivé vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári E-shopu zo strany kupujúceho.
Pokiaľ je kupujúcim podnikateľ, je zodpovedný za správnosť dodacích a fakturačných údajov. Tieto údaje musia korešpondovať s údajmi uvedenými v obchodnom či živnostenskom registri.
Predávajúci je oprávnený, v závislosti na charaktere objednávky, množstva tovaru, výšky ceny a pod., požiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom ako napr. e-mailom, alebo telefonicky. Objednávka sa považuje za neplatnú v prípade, že kupujúci túto autorizáciu požadovaným spôsobom odmietne uskutočniť.

Predávajúci môže odmietnuť realizáciu objednávky v prípade nesprávneho zápisu zverejnenej aktuálnej ceny (o tejto skutočnosti bude kupujúci neodkladne informovaný e-mailom), ak objednávku považuje za neserióznu alebo pochybnú, ak kupujúci v minulosti meškal s úhradou ceny za objednaný tovar, prípadne nesplnil iné podmienky alebo záväzky z hľadiska odberu tovaru, ak kupujúci uvedie v objednávke požiadavky, ktoré sú v rozpore s týmito Obchodnými podmienkami alebo uvedie nesprávne údaje, ak kupujúci odmietne potvrdiť e-mailom telefonickú objednávku, prípadne nebude odpovedať na výzvy predávajúceho.

Pri predaji investičných produktov dochádza k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy nasledovným spôsobom. Objednávka kupujúceho vykonaná telefonicky alebo prostredníctvom E-shopu sa považuje za nezáväzný zámer kupujúceho uzavrieť Kúpnu zmluvu na tovar uvedený v objednávke. Predávajúci zašle kupujúcemu zálohovú faktúru obsahujúcu základné náležitosti kúpnej zmluvy. Táto zálohová faktúra je považovaná za návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy predávajúceho. Uhradenie zálohovej faktúry do 24 hodín od odoslania zálohovej faktúry je považované za prejav vôle kupujúceho, že akceptuje návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy, ktorá uhradením zálohovej faktúry zároveň nadobúda platnosť a účinnosť.

Pri predaji Produktov s pevnou cenou dochádza k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy nasledovným spôsobom. Objednávka kupujúceho vykonaná telefonicky alebo prostredníctvom E-shopu sa považuje za návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy na tovar uvedený v objednávke. Predávajúci zašle kupujúcemu zálohovú faktúru. Kúpna zmluva na tovar uvedený v objednávke medzi kupujúcim a predávajúcim je uzatvorená až v okamihu doručenia prijatia objednávky kupujúcemu za predpokladu, že došlo k uhradeniu zálohovej faktúry do 24 hodín od odoslania zálohovej faktúry, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Prijatie objednávky zo strany predávajúceho je akceptácia návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Formálne potvrdenie uskutočnenej objednávky nemá vyššie uvedené účinky prijatia objednávky.

4. KÚPNA CENA A PLATBA

Cena produktov s pevnou cenou uvedená v E-shope je koncovou cenou samotného tovaru, vrátane všetkých daní a poplatkov (s výnimkou ďalších nákladov podľa spôsobu dopravy a platby).

Cena investičných produktov uvedená v E-shope nie je konečnou kúpnou cenou, ale orientačnou cenou platnou v okamihu realizácie objednávky. Ceny sa aktualizujú každú minútu v závislosti od pohybu cien na burze s drahými kovmi. Ceny sa aktualizujú aj v priebehu objednávky.

Predávajúci určí konečnú cenu investičných produktov podľa objektívneho vývoja cien investičných kovov tvoriacich predmet predaja bez zbytočného odkladu po prijatí objednávky, a túto cenu oznámi kupujúcemu telefonicky alebo emailom. Kupujúci je oprávnený na oznámenú konečnú cenu nepristúpiť. V takomto prípade predávajúci nebude kupujúceho ďalej o vývoji cien aktívne informovať. Kupujúci je na základe vývoja cien investičných produktov v E-shope povinný do 24 hodín od odoslania zálohovej faktúry uhradiť a potvrdiť cenu osobne v sídle predávajúceho, telefonicky na telefónnom čísle predávajúceho +421 910 211 120 , alebo prostredníctvom emailu: info@zlatky.sk. Vzájomným odsúhlasením kúpnej ceny a úhradou zálohovej faktúry dôjde k tzv. fixácii kúpnej ceny (ďalej “Fixácia ceny”) a tým ku stanoveniu konečnej kúpnej ceny za investičný produkt.

Fixáciu cien je možné realizovať po predchádzajúcej dohode s predávajúcim okamžite a to, osobnou návštevou v sídle predávajúceho a zložením hotovosti, počas otváracích hodín zverejnených na internetovej stránke predávajúceho.

V prípadoch ak kupujúci požaduje odloženú fixáciu, je povinný na to predávajúceho vopred upozorniť, resp. takéto požiadavky uviesť v poznámke objednávky.

Cena nevydaných mincí, medailí alebo iných investičných produktov je stanovená na základe očakávaných predbežných cien mincí, medailí alebo iných investičných produktov. V prípade zvýšenia cien zo strany NBS, ČNB prípadne iného eminenta a kupujúci už uhradil cenu vo výške predpokladanej predajnej ceny, vyhradzuje si predávajúci právo účtovať pred dodaním tovaru vzniknutý rozdiel. V prípade, že kupujúci navýšenie nebude akceptovať, má právo na vrátenie peňazí v plnej výške už zaplatenej čiastky zálohy dohodnutým spôsobom.

Platbu za investičné produkty ako aj produkty s pevnou cenou je možné zrealizovať:

 • platbou prevodom na bankový účet predávajúceho
 • v hotovosti v sídle predávajúceho, podľa zákona č.394/2012 Zb.z., iba do výšky 5.000,- Eur. Vyššie čiastky je možné platiť iba bankovým prevodom.

Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy slúži zároveň ako účtovný (daňový) doklad. Predávajúci nie je platcom DPH. K cene tovaru sú pripočítané dodacie náklady pozostávajúce predovšetkým z nákladov na dopravu tovaru na miesto určené kupujúcim, náklady na poistenie tovaru, balné poprípade poplatky spojené s realizáciou úhrady za objednaný tovar.

V prípade platby vopred formou zálohovej faktúry je kúpna cena považovaná za uhradenú po pripísaní celej čiastky kúpnej ceny objednaného tovaru, vrátane dodacích nákladov na účet predávajúceho. Kupujúci je povinný uhradiť celkovú cenu objednávky najneskôr do 24 hodín od odoslania zálohovej faktúry. Po uplynutí tejto lehoty bude objednávka predávajúcim bez náhrady zrušená, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

5. DODANIE TOVARU

Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 60 dní od akceptovania objednávky v prípade produktov s pevnou cenou , alebo od zrealizovania fixácie ceny v prípade investičných produktov. Kupujúci túto dodaciu lehotu bez výhrad akceptuje.

Vo výnimočných prípadoch po predchádzajúcom upozornení zo strany predávajúceho môže byť dodacia lehota dlhšia ako 60 dní, a to najmä v prípadoch keď dodanie tovaru závisí od činnosti, alebo výroby tretej osoby. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať tovar v lehote do 60 dní, a zo strany predávajúceho nedošlo ani k predchádzajúcemu upozorneniu na dlhšiu dodaciu lehotu, kupujúci vyzve predávajúceho, aby dodal tovar v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve. Kupujúci zároveň berie na vedomie, že pri plnení záväzkov predávajúceho majú dodacie lehoty orientačný charakter, nakoľko produkty s pevnou cenou a predovšetkým investičné produkty sú závislé od dostupnosti na trhu.

V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, tovar neprevezme do piatich pracovných dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve alebo výzve predávajúceho na prevzatie tovaru, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky. Po uplynutí piatich pracovných dní odo dňa kedy bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.
Pokiaľ kupujúci zvolil v objednávke doručenie tovaru kuriérom alebo poštou, je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal, bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca.

Zásielka je vždy poistená na plnú hodnotu tovaru. Tovar je odosielaný ako cenný list, poprípade ako cenný balík. Poistenie zásielky a formu odoslania tovaru si zvolí kupujúci pri objednávke. Poplatky za možné spôsoby doručenia sú špecifikované na internetovej stránke e-shopu.

V prípade, ak kupujúcemu nebude doručená zásielka, o odoslaní ktorej bol informovaný predávajúcim alebo je zásielka poškodená, je kupujúci povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať predávajúceho telefonicky na telefónnom čísle predávajúceho +421 910 211 120, alebo prostredníctvom emailu: info@zlatky.sk.

Kupujúci je oprávnený pri prevzatí tovaru (osobnom aj neosobnom) skontrolovať obsah balenia. Pri doručení kuriérom je v prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúci povinný bezodkladne spísať škodový zápis na mieste o poškodení resp. neúplnosti balenia. Neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia.

6. ZÁRUKA A REKLAMÁCIA TOVARU

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, vzťahuje sa na tovar záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa doručenia alebo osobného odovzdania tovaru kupujúcemu.

Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

Kupujúci je povinný po prevzatí tovaru skontrolovať množstvo a kvalitu dodaného tovaru a o jednotlivých zistených vadách tovaru ihneď informovať predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy na adresu: info@zlatky.sk.

Prevzatie poškodeného balíka je na zodpovednosti kupujúceho. Nároky z neskoršie zistených vád takto poškodeného tovaru si bude môcť kupujúci uplatniť len ak preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase prevzatia od dopravcu.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Reklamácia musí obsahovať podrobný popis zistenej vady, číslo objednávky a kópiu faktúry. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie e-mailom a dohodne s kupujúcim zaslanie alebo osobne prevzatie tovaru.

Adresa pre doručenie alebo odovzdanie reklamovaného tovaru je: Investičná s.r.o., so sídlom: Malobytčianska 1442, 014 01 Bytča. Náklady na doručenie reklamovaného tovaru predávajúcemu znáša kupujúci.

Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od začiatku reklamačného konania. Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie kupujúcemu v zákonnej lehote a to písomne e-mailom alebo poštou.
Ak nie je kupujúci spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, je povinný požiadať predávajúceho o vyriešenie sporu. Adresa pre odoslanie žiadosti je: info@zlatky.sk.

V prípade, že predávajúci s kupujúcim spor nevyriešia, má kupujúci možnosť podať sťažnosť prostredníctvom platformy alternatívneho on-line riešenia sporu medzi obchodníkom a spotrebiteľom, ktorú zabezpečuje Európska komisia a slovenské subjekty riešenia sporov on-line (RSO).

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je aj Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná oprávnená právnická osoba, zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov, vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky

7. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

V prípade produktov s pevnou cenou je kupujúci, ktorý je Spotrebiteľom pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho oprávnený v súlade s ustanovením §7 zákona č. 102/2014 Z.z. bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, a to písomnou formou. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom si môže odstúpenie od zmluvy uplatniť prostredníctvom e-mailu.

V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci požadovať po kupujúcom čiastku odpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru v súlade s §10 odsek (4) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa. V uvedenom prípade bude zo strany predávajúceho vrátená kúpna cena, ponížená o kompenzáciu odpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru.

V prípade vrátenia tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný vrátiť tovar osobne alebo prostredníctvom prepravnej služby na adresu prevádzky predávajúcehoInvestičná s.r.o., so sídlom: Malobytčianska 1442, 014 01 Bytča. V uvedenom prípade kupujúci bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Kupujúci je ďalej povinný priložiť k vrátenému tovaru originál daňového dokladu, záručný list, číslo objednávky a číslo bankového účtu, kam má byť cena tovaru vrátená. Finančná čiastka bude odoslaná na kupujúcim zvolený bankový účet, a to najneskôr do 30 dní od prevzatia tovaru.
V prípade investičných produktov je po uskutočnení fixácie ceny odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom vylúčené v zmysle §7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. “Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je, predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy”.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj v prípade, ak kupujúci neprevzal tovar do piatich pracovných dní odo dňa kedy bol kupujúci povinný tento tovar prevziať.

1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s kupujúcim v prípade zjavnej chyby v cene tovaru (tj. ceny zjavne iné ako je cena pre daný typ / druh tovaru obvyklá).

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracúvanie osobných údajov

Poskytnutie osobných údajov na realizáciu predaja tovarov a obchodných vzťahov je nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou. V prípade neposkytnutia osobných údajov dotknutou osobou v rozsahu nevyhnutnom na plnenie zákonných povinností alebo na plnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov, nebude prevádzkovateľ schopný plniť svoje zákonné povinnosti alebo povinnosti vyplývajúce zo zmluvného vzťahu. Neposkytnutie, resp. obmedzenie súhlasu na spracovávanie osobných údajov, môže brániť v riadnom splnení zmluvných záväzkov alebo záväzkov z obdobného vzťahu medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou.

Základné zásady spracúvania osobných údajov

Osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby.
Osobné údaje sa môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom.

Spracúvané osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú.
Spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili.

Osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.

Účel spracúvania osobných údajov

Osobné údaje sú spracovávané s cieľom zabezpečenia realizácie a plnenia povinností prevádzkovateľa, v súvislosti s obchodnými vzťahmi uzatváranými najmä na základe kúpnych zmlúv, daňovými a účtovnými povinnosťami, povinnosťami pri správe registratúry. Osobné údaje sú spracovávané len na základe právneho základu (oprávnenia na spracúvanie osobných údajov), ktorý vyplýva z Nariadenia, Zákona o ochrane osobných údajov alebo iných osobitných predpisov (napríklad Občiansky alebo Obchodný zákonník).
V prípade udelenia súhlasu so spracúvaním osobných údajov na účely marketingu, prevádzkovateľ spracováva osobné údaje v rozsahu udeleného súhlasu. Účelom spracovávania je zasielanie obchodných oznámení a marketingových aktivít vykonávaných prevádzkovateľom voči dotknutej osobe. Oprávnená osoba má právo kedykoľvek súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov do jeho odvolania.

Účelom spracovávania osobných údajov je plnenie záväzkov zo zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom, alebo vykonanie opatrení prevádzkovateľom pred uzatvorením zmluvy. Prevádzkovateľ spracúva iba osobné údaje nevyhnutné na realizáciu obchodných vzťahov a riadne plnenia záväzkov vyplývajúcich najmä z kúpnych zmlúv, splnenie povinností ustanovených všeobecne záväznými predpismi, resp. ďalšími osobitnými predpismi, ako i osobné údaje, na ktorých spracovávanie bol prevádzkovateľovi udelený súhlas s ich spracúvaním.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Zoznam právnych základov, ktoré oprávňujú spoločnosť spracúvať osobné údaje o dotknutej osobe.

 • zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov;
 • zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov;
 • zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente);
 • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;
 • zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov;
 • zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa;
 • súhlas dotknutej osoby.

Rozsah spracúvaných osobných údajov

Za účelom uzatvorenia zmluvy na diaľku, ako aj registrácie na webovej stránke prevádzkovateľa, sú o dotknutej osobe spracovávané nasledovné osobné údaje:

 • meno, priezvisko, titul
 • adresa trvalého pobytu, adresa na doručovanie
 • číslo bankového účtu, číslo banky
 • IBAN, BIC/SWIFT, názov banky
 • emailová adresa
 • telefonický kontakt
 • údaje uvádzané v sprievodnej správe
 • prihlasovacie meno a heslo (v prípade registrácie)
 • IP adresa

Súbory „cookie“ a použitie nástrojov Google Analytics na webovej stránke

Prevádzkovateľ používa na svojej webovej stránke www.zlatky.sk súbory cookie. Podrobnosti o využívaní súborov cookie a použitie nástrojov Google Analytics prevádzkovateľ upravuje v dokumente – Zásady používania súborov cookie

Dobe uchovávania osobných údajov 

Osobné údaje budú uchovávané po dobu nevyhnutnú na riadne splnenie účelu a realizácie zmluvných vzťahov medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou, resp. po dobu archivácie ustanovenú zákonom o archívoch a registratúrach, ako aj predpismi upravujúcimi vedenie daňovej a účtovnej agendy. Osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. 

Práva dotknutej osoby

Prístup k osobným údajom a právo na ich opravu - Dotknutá osoba má právo kedykoľvek požiadať o prístup k osobným údajom, právo na vyžiadanie si potvrdenia o spracovávaní osobných údajov, ako aj o kópiu osobných údajov. V prípade, ak sa osobné údaje dotknutej osoby zmenili, dotknutá osoba môže požiadať o aktualizáciu, resp. doplnenie osobných údajov.
Výmaz a obmedzenie spracúvania osobných údajov – Dotknutá osoba má právo kedykoľvek požiadať o výmaz, resp. obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov. Osobné údaje spracúvané na základe súhlasu na spracúvanie osobných údajov na marketingové účely budú vymazané bezodkladne po doručení žiadosti o výmaz takých údajov, resp. bezodkladne po odvolaní súhlasu so spracovávaním osobných údajov.

Namietanie spracúvania osobných údajov – Osobné údaje budú použité na účely marketingu iba v prípade, ak dotknutá osoba s takým použitím výslovne pri udeľovaní súhlasu so spracúvaním osobných údajov súhlasila. V prípade, ak dotknutá osoba s použitím svojich osobných údajov pre účely priameho marketingu súhlasila, môže takýto súhlas kedykoľvek odvolať.

Prenos osobných údajov – V prípade, ak dotknutá osoba už nemá záujem, aby jej osobné údaje v zmysle udeleného súhlasu boli prevádzkovateľom spracúvané, ale zároveň má záujem aby boli spracúvané niekým iným, môže dotknutá osoba požiadať o vydanie poskytnutých osobných údajov.

Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov – Súhlas so spracovávaním osobných údajov je možné odvolať kedykoľvek a v akejkoľvek forme. Po odvolaní súhlasu nebudú osobné údaje dotknutej osoby ďalej spracovávané a budú bezodkladne zlikvidované. Odvolanie súhlasu je aplikovateľné len na tie kategórie osobných údajov, na ktoré bol súhlas udelený, nevzťahuje sa na osobné údaje spracúvané na základe zákona alebo zmluvy, ktorej je dotknutá osoba zmluvnou stranou.

Uplatnenie práv dotknutej osoby – Vyššie uvedené práva (právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov a práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať) môže dotknutá osoba uplatniť osobne alebo písomne na adresu prevádzkovateľa Investičná s.r.o., so sídlom Malobytčianska 1442, 014 01 Bytča, alebo prostredníctvom e-mailu na adresu: info@zlatky.sk.

Porušenie práva pri spracúvaní osobných údajov

V prípade, ak sa dotknutá osoba domnieva, že jej práva boli pri spracúvaní osobných údajov porušené, resp. osobné údaje nie sú spracúvané za účelom alebo v rozsahu ako bolo dohodnuté, má dotknutá osoba právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Na rozhodovanie všetkých sporov zo zmluvného vzťahu vyplývajúceho z objednávok prostredníctvom elektronického obchodu www.zlatky.sk, vrátane sporov o existenciu alebo neexistenciu kúpnej zmluvy, je výlučne oprávnený miestne a vecne príslušný súd SR. Zmluvný vzťah podlieha slovenskému právu.

Fyzická osoba, ktorá uzatvára Zmluvu v mene právnickej osoby ako kupujúceho, zodpovedá osobne za všetky právne následky a spôsobenú škodu, pokiaľ nebola za kupujúceho – právnickú osobu oprávnená konať alebo ak Obchodný zákonník, platný v Slovenskej republike, neustanovuje inak.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 01.10.2022.